SISEKORD

Et laagrielu kulgeks sujuvalt ja turvaliselt ning pakuks laaris viibijatele  rõõmu, tuleb kõigil laagris osalejatel järgida kodukorda.

 • Laagriprogrammi registreerumine toimub eeltäidetud ning lapsevanema/eestkostja ja noore laagrisse registreeriunud isiku poolt allkirjastatud osalejakaardi alusel;
 • Laagriprogrammis osaleja järgib laagri kodukorda, päevakava, personali korraldusi, juhiseid ja arvestab kaaslaste heaoluga;
 • Laagri territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda, seda nii siseruumides, kui ka välisteerritooriumil. Prügi visatakse selleks ettenähtud kohta;
 • Alkoholi, relvade, tubakatoodete, mokatubaka, narkootikumide, energiajookide, muude ohtlike esemete ja ainete toomine laagri territooriumile, nende omamine, vahendamine ja tarbimine on rangelt keelatud; vajadusel on laagril õigus kasutada indikaatorvahendi või alkomeetri abi;
 • Laagri vara ja vahendeid sh vaba aja ja spordivahendeid kasutatakse heaperemehelikult ja peale kasutamist viiakse tagasi selleks ettenähtud kohta;
 • Toidusaalis peale söömist viib iga laagris osaleja oma nõud ise ära selleks ettenähtud kohta;
 • Laagril on oma kindel territoorium, millest lahkumine on kategooriliselt keelatud. Oma territooriumilt võib laagris osalev noor väljuda vaid koos laagrikasvatajaga, seda laagri päevakavas korraldatavate ürituste raames. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem;
 • Territooriumilt ühiste ürituste tarvis koos väljas käies tuleb kõigil noortel rangelt jälgida kõiki ettevaatusabinõusid, käia tee vasakul pool ääres, käia ühe või kahekaupa – keset teed kambakesi käimine on keelatud;
 • Kõrvaliste isikute viibimisest laagri territooriumil tuleb koheselt informeerida laagrikasvatajat või laagri juhti;
 • Mistahes laagris läbiviidavate tegevuste käigus (matk, ekskursioon, töötoad, ujumine jne) tuleb täita ohutusnõudeid ning laagri juhi ja laagrikasvatajate poolt antud korraldusi;
 • Tulekahju või muu ohuolukorra puhul tuleb sellest koheselt informeerida laagri juhti ja laagrikasvatajaid ning koguneda laagri territooriumil selleks ettenähtud kohta;
 • Laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste laagris osalejate asju;
 • Laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagripersonaliga, laagrireeglitega;
 • Ruumidest lahkudes tuleb sulgeda aknad ja uksed, lülitada välja elektrivalgustus;
 • Korras tuleb hoida oma voodi, tuba ja isiklikud asjad ja riided tuleb panna selleks ettenähtud kohta;
 • Laager ei vasuta kaotatud/varastatud ja lõhutud/rikutud asjade eest. Arvestage palun koti pakkimisel, et laagrisse ei tuleks kaasa võtta kõige hinnalisemaid asju;
 • Noortel ei tohiks kaasas olla hinnalist elektroonikat-tehnikat nt pleierit vm, mis võib puruneda, katki minna. Kui kodust kaasa võetud vahendid lähevad rikki või purunevad kas lapse enda süül või mõne teise noore käe läbi – laager selle eest ei vastuta. Kõikide kaasaantud asjade eest vastutab lapsevanem;
 • Turvalisuse huvides on soovitav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiiltelefon jne ) anda rühma kasvataja kätte hoiule;
 • Laagrisse on keelatud kaasa võtta kodulooma. Noore toomise, äraviimise või külaskäigu ajal peavad olema loomad (kui nad on juhuslikult kaasas) nii, et neil ei ole võimalik teistele kahju tekitada. Kui loom tekitab kahju mõnele laagrilisele, siis vastutust kannab looma omanik. Metslooma rünnaku eest laager ei vastuta;
 • Kui üks laagriline teisele kahju tekitab (nt kui üks lõhub teisele kuuluva asja või lööb kakluse käigus hamba välja) on vastutus kahju tekitaja lapsevanemal;
 • Kõiki oma asju hoiab laagriline suure hoolega. Kodus kokkulepitud kohas tuleb hoida ka taskuraha vms. Kadumaläinud asjade (nt raha) eest laager ei vastuta;
 • Lapsevanem, kui laagrilise seaduslik esindaja, on teadlik, kui laagris tekib vajadus laagrilise asju läbi vaadata turvalisuse, ohutuse, korra ja õiguserikkumiste tagamiseks, siis laagriline peab seda võimaldama; sh koti, sahtlite vm varustuse kontrolli;
 • Laagril on kohustus tagada laagriliste ohutus, mis ühelt poolt küll tähendab laagri õigust laagriliste distsiplineerimiseks ja tema elu korraldamiseks, kuid hõlmab teiselt poolt ka kohustust lapse heaolu kindlustada;
 • Laagripersonalil on õigus ja kohustus laagriliste kaitseks välja astuda, seda sealhulgas juhul, kui ründajaks on üks laagrilistest. Laagril on õigus ja kohustus vägivaldseks muutunud korrarikkujat ohjeldada;
 • Laagripersonalil on kohustus kaitsta laagriliste huve ja seista laagrielanike heaolu eest;
 • Laagripersonal peab laagris tagama distsipliini ja korra ning peab tarvitama vastavaid meetmeid sel otstarbel;
 • Laagril on öörahu ja sel ajal peab laps magama;
 • Vajalik on lapsel teada vanemate ja lähedaste inimeste andmeid, kellega ta saab vajaduse tekkimisel kontakti võtta;
 • Toetage ja motiveerige noort, et ta võtaks aktiivselt osa laagris pakutavatest üritustest kuni laagri lõpuni;
 • Teavitage noort, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema probleemiga pöörduda igal ajal laagripersonali poole. Igale olukorrale on alati lahendus – leiame need koos üles;
 • Kui noor rikub laagri sisekorda, on juhtkonnal õigus noor laagrist koju saata;
 • Laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju;
 • Laagris tehtud fotosid ja filme võib laagrijuhataja kasutada veebis ja trükistes, mis puudutavad Päikeselaagri tegevust;
 • Noore seaduslik esindaja on laagrilise vanem, hooldaja või eestkostja. Nad võivad oma volitusi edasi anda, sellest tuleb aga laagrit teavitada. Nt kui vanem või hooldaja ei saa vajadusel ise lapsele laagrisse järgi tulla, tuleb sellest infomeerida laagri juhti;
 • Kui vanematel pole võrdne hooldusõigus või kui ühel vanematest on vanema õigused ära võetud, siis tuleb sellest teavitada laagri juhti;
 • Koduigatsuse tekkimisel ärge kiirustage noortt koju tooma, toetage ja motiveerige teda laagrisse jääma kuni laagriaja lõpuni;
 • Noorele võiks kaasa anda mõne tema lemmikasjadest (mänguasi) – see aitab kodust eemal olles luua turvatunnet;
 • Ravimid, mis on lastel laagris kaasas, antakse laagrisse saabudes omarühma laagrikasvataja kätte,
 • Kui laagris osalevat noort soovib keegi külastada, tuleb selles eelnevalt kokku leppida laagri juhiga;
 • Laagrielu toimub laagris kehtestatud päevakava alusel. Hommikune äratus on kell 9.00 ja öörahu algab kell 23.00;
 • Kodukorra eiramise korral informeeritakse laagris osaleja lapsevanemat/eestkostjat ning teatatakse neile rakendatud meetmetest;
 • Kodukorrale allumatuse korral jätab laagri korraldaja endale õiguse laagris osalev noor enne laagrivahetuse lõppu koju saata, informeerides sellest lapsevanemat/eestkostjat, kes on kohustatud lapsele järele tulema;
 • Transpordi suunal Tallinn-Käsmu-Tallinn korraldab Tallinn Reval Rotary klubi, tellides selleks bussid ja informeerides lapsevanemaid transpordi kellaaegadest, kuupäevadest ja kohast, kust bussid väluvad ja kuhu laagrist tagasitulles saabuvad;
 • Lapsevanemal/eestkostjal on noore laagrisse registreerumisel kohustus noor tuua ettenähtud ajaks, ettenähtud kohta, et ta saaks korraldatud transpordiga laagisse;
 • Lapsevanemal/eestkostjal on noore laagrisse registreerumisel kohustus tulla noorele vastu, selleks ettenähtud kohta ja ettenähtud ajal, et noor laagrist saabudes, saaks lapsevanemale/eestkostjale üle antud ja jõuaks turvaliselt koju.

Laagri positiivseks õnnestumiseks peavad kõik osapooled (lapsevanem+laps+laagripersonal) vaeva nägema, siis õnnestub laager kindlasti. Vastu tahtmist ei tasu last laagrisse saata.

Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et koos lastega koos arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.

Lapsed ehk laagrilised saavad kaasa aidata sellega, et kõiki reegeleid tuleb laagris täita! Nii lihtne see ongi.

Laagripersonal on juba enne laagri algust kõik teinud selleks, et meil oleks laagris turvaline, et kõik lapsed oleks hoitud ja rõõmsad. Ärge arvake, et mõned meid mitte puudutavad reeglipunktid ei puuduta meid, kõik reeglid on tulnud elust enesest. Reeglid on koostanud laagripersonal selleks, et reeglitele ei peaks laagris enam aega raiskama, vaid need on selged juba enne laagrisse tulekut. Laagriajal soovime võimalikult palju naerda, lustida, mängida, matkata, sportida, meisterdada, avastada.

Kaunist suve kõigile!